BIZness!

We hebben de verhalen vast allemaal wel eens op een verjaardag gehoord. Bedrijventerreinen of winkelgebieden waar het zwerfvuil rond dwarrelt en het ‘s avonds zo verlaten is dat je jezelf er niet heel veilig voelt. Dit soort gebieden wenst de gemeente Haarlemmermeer haar ondernemers en inwoners niet toe. Daarom stimuleren we het instellen van zogenoemde bedrijveninvesteringszones (BIZ).

Een BIZ is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het gebied betalen mee om het gebied schoon, heel en veilig te maken én te houden!Daarmee is een BIZ dus van, voor en door de ondernemers. Op dit moment zijn er in Haarlemmermeer al vier gebieden met een BIZ: Spoorzicht, De Hoek, Cruquius en Hoofddorp-Centrum.

De gemeente Haarlemmermeer juicht het van harte toe wanneer ondernemers een BIZ willen oprichten. Onze ervaring is namelijk dat een BIZ niet alleen de samenwerking en saamhorigheid op een bedrijventerrein of winkelgebied vergroot maar bij uitstek zorgt voor aantrekkelijke gebieden om te ondernemen.

Ik ben dan ook erg blij dat er nu twee raadsvoorstellen liggen voor de oprichting van een BIZ. De ene voor het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid en de andere voor Hoofddorp Noord. Nóg twee bedrijventerreinen in onze gemeente die straks schoner, heler en veiliger zijn. Dat is goed nieuws voor iedereen die er komt en onderneemt. BIZness dus!

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Een krappe arbeidsmarkt vraagt om werkende oplossingen

De Nederlandse economie staat er goed voor. Ook die van Haarlemmermeer. Voor het zesde achtereenvolgende jaar is Haarlemmermeer uit de bus gekomen als de economisch sterkste gemeente van Nederland. Recent werd bekend dat de economie in de regio Amsterdam in 2019 naar verwachting met 2,8 procent zal groeien en in 2020 met 2,3 procent. Dat zou in dit en komend jaar 57.000 nieuwe banen opleveren in onze regio.

Krapte
Dat zijn natuurlijk cijfers om trots op te zijn maar met die sterke groei van de economie en de werkgelegenheid komt ook een uitdaging mee. Het leidt namelijk tot toenemende krapte op de arbeidsmarkt: de vraag naar geschoold en ervaren personeel overstijgt het aanbod.
Daardoor is het voor werkgevers moeilijker om aan personeel te komen. Uit de onlangs gepubliceerde Economische Verkenningen 2019 voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Haarlemmermeer onderdeel van is, blijkt dat de regio te kampen heeft met ‘fors oplopende tekorten’ in onder andere de sectoren Zorg en welzijn en Onderwijs. Maar ook de handel, de zakelijke dienstverlening, de industrie en de horeca kampen met tekorten.  De verwachting is dat deze trend ook op de middellange termijn zal aanhouden omdat de omvang van de beroepsbevolking daalt als gevolg van vergrijzing.

Bron: UWV, 2019.
Bron: UWV, 2019.

Zorgsector
Als gemeente willen we natuurlijk niet dat onze lokale economie en uiteindelijk onze inwoners nadelige gevolgen gaan ondervinden van het tekort aan arbeidskrachten. Neem bijvoorbeeld de zorgsector die met grote tekorten kampt. Volgens de factsheet van het UWV over de zorgsector zijn er in 2019 140 duizend vacatures in de zorg en heeft 94% van de Nederlandse ziekenhuizen te maken met moeilijk vervulbare vacatures. We willen natuurlijk voorkomen dat de kwaliteit van de zorg voor onze ouderen en hulpbehoevenden achteruitgaat. Daarom helpen we zorginstellingen in onze gemeente en regio met de aanpak van die tekorten en zorgen we tegelijkertijd dat werkzoekende inwoners aan het werk komen.

Dit doen we onder meer via het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer. Hierin worden jongeren opgeleid en begeleid bij het vinden van een baan, voornamelijk in de thuiszorg. Door de praktijkervaring die zij via het Wijkleerbedrijf opdoen hebben de deelnemers na hun opleiding een goede kans op werk. Ieder jaar kijken we hoe het Wijkleerbedrijf zich kan ontwikkelen om inwoners zo goed mogelijk te begeleiden naar werk in de sectoren waar behoefte is aan praktijkgeschoold personeel.

Techniek
In Nederland is ook sprake van een personeelstekort in de techniek. Ook in deze sector proberen we als gemeente knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen. Zo zetten we samen met het onderwijs en het bedrijfsleven in op de Alliantie Arbeidsmarkt & Onderwijs. Vanaf 2019-2020 voegen we daar het Sterk Techniek Onderwijs aan toe: het samenwerkingsverband van vmbo– en mbo-opleiders in Haarlemmermeer.

Maar we doen nog veel meer. We organiseren techniekdagen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de Alliantie Arbeidsmarkt & Onderwijs en Sterk Techniek Onderwijs organiseren we op 26 september de bijeenkomst Techniekmeesters. Het doel van al deze activiteiten is meer leerlingen te enthousiasmeren voor werken in de techniek en hen, met het vooruitzicht op werk, te begeleiden bij de eerste stappen van een loopbaan in de techniek, onder meer door stages en leerwerkplekken.

Krapte op de arbeidsmarkt is in een toenemend aantal sectoren écht een nijpende kwestie: een rem op de ontwikkeling en groei van ondernemingen. Het is daarmee ook direct een macro-economisch probleem wat heel tastbaar is. Want zonder goed personeel draait geen enkel bedrijf, ook niet in Haarlemmermeer. Aan ons als gemeente de schone taak om samen met het onderwijs en het bedrijfsleven tot werkende oplossingen te komen.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Economische diversificatie

Haarlemmermeer heeft als vestigingsplaats een streepje voor op veel andere gemeenten omdat de nationale luchthaven Schiphol zich binnen onze gemeentegrenzen bevindt. Hierdoor is internationale bereikbaarheid gewaarborgd, wat voor veel bedrijven een belangrijke reden is om zich hier te vestigen. Maar de aanwezigheid van Schiphol heeft er ook voor gezorgd dat zich in de loop der jaren veel bedrijven in deze regio hebben gevestigd met een directe economische afhankelijkheid van Schiphol en luchtvaart.

Voorkant Economisch Perspectief 2030

In ons coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken om ons in te spannen voor economische diversificatie. We willen een brede mix aan bedrijven die onder meer wat betreft werkgelegenheid een positieve bijdrage aan onze economie leveren. Een mix ook die ook past bij de beschikbare ruimte en infrastructuur, nu en in de nabije toekomst. Door in te zetten op meer diversiteit en niet op één paard te wedden, maken we onze economie weerbaarder en minder kwetsbaar in tijden van crisis. De wens om meer bedrijven aan te trekken die niet direct gerelateerd zijn aan de luchtvaart is op zichzelf niet nieuw. In ons Economisch Perspectief 2030 waarin de gemeente haar economische visie heeft vastgelegd, komt dit punt ook al naar voren.

Om de bedrijvigheid in Haarlemmermeer meer divers te maken zetten we onder andere in op het aantrekken van bedrijven uit de Life Sciences & Health en de farmaceutische sector. Life Sciences & Health is een innovatieve sector die gericht is op de gezondheid van mens en dier. Door de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar de Zuidas in Amsterdam zijn er veel bedrijven in deze sectoren die zich in de regio willen vestigen. Intussen zijn er al 7 grote pharma bedrijven in Haarlemmermeer neergestreken. Haarlemmermeer ligt ook nog eens op een gunstige locatie tussen de Zuidas en Leiden waar zich ook veel van dergelijke bedrijven bevinden. Daardoor hebben deze bedrijven hier snel toegang tot de medische campussen in Leiden en Amsterdam.

Ook door de aanstaande Brexit kijken steeds meer internationale bedrijven naar Haarlemmermeer als vestigingsplaats. En dat is goed nieuws voor onze inwoners omdat al die bedrijven ook banen opleveren, zowel direct als indirect. Dus niet alleen bij de betreffende bedrijven zelf maar ook bij onder meer toeleveranciers en hotels. Economische diversificatie is een belangrijk onderwerp voor onze gemeente. Een onderwerp waarmee dit college vaart wil maken met zowel acties voor de korte termijn als de middellange en lange termijn. Haarlemmermeer is in 2018 voor de zesde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot sterkste economische regio van ons land; een positie die we uiteraard ook graag naar de toekomst toe willen bestendigen. Economische diversificatie helpt daarbij.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Een frisse start

Een nieuwe gemeente, een nieuw college. Op 1 januari van dit jaar zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude samengevoegd waarmee de nieuwe gemeente Haarlemmermeer is ontstaan. Ik ben blij en trots dat ik door de gemeenteraad ben benoemd als wethouder van het allereerste college van de nieuwe gemeente. Samen met mijn collega-wethouders ga ik er de komende 3 jaar flink de schouders onder zetten om ons coalitieakkoord “Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer” uit te voeren.

Wethouders gemeente Haarlemmermeer, vlnr Marja Ruigrok, Jurgen Nobel, Marjolein Steffens, Ap Reinders, Mariëtte Sedee, Mieke Booij.
Wethouders gemeente Haarlemmermeer, vlnr Marja Ruigrok, Jurgen Nobel, Marjolein Steffens, Ap Reinders, Mariëtte Sedee, Mieke Booij.

Dankzij onze gezonde lokale economie en ons aantrekkelijke vestigingsklimaat staat de gemeente Haarlemmermeer al jaren bekend als een economische toplocatie. Sterker nog, we zijn meermalen als gemeente met de sterkste economie van Nederland uit de bus gekomen. Voor dit college zijn ondernemers de motor van de lokale economie. Een motor die we zo min mogelijk willen belemmeren en zoveel mogelijk willen stimuleren. Door onze sterke focus op economische ontwikkeling is ervoor gekozen om twee economische portefeuilles samen te stellen.

Waar ik verantwoordelijk ben voor de portefeuille Economie & Ondernemerschap is mijn collega Marja Ruigrok dat voor Economie & Innovatie. Zij zal zich bezighouden met onze voorbereiding op, wat ik gemakshalve noem, “de economie van de toekomst” door aandacht te besteden aan duurzame economische ontwikkelingen en innovatie. Verder richt zij zich op onze kantoren- en bedrijventerreinen, het midden- en kleinbedrijf en de positie van Haarlemmermeer als regionaal logistiek centrum. Ook het evenementenbeleid en het benutten van het toeristisch potentieel van Haarlemmermeer zijn onderdeel van haar portefeuille.

Het beleid om beginnend ondernemerschap (starters en startups) en zelfstandige professionals (ZP’ers) te helpen en te stimuleren valt onder mijn portefeuille Economie en Ondernemerschap. Ik ga me dan specifiek bezighouden met, zoals het officieel heet, “microbedrijven”; bedrijven die uit minder dan 10 werknemers bestaan. Ook besteed ik aandacht aan wijkeconomie ofwel kleinschalige economische bedrijvigheid in wijken en dorpen. Als wethouder zal ik ook mij richten op de zogenoemde bedrijveninvesteringszones (BIZ). In een BIZ betalen alle ondernemers of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. Hiermee zetten we nadrukkelijk in op schone en veilige kantoren- en bedrijventerreinen in Haarlemmermeer.

Ondernemerschap is ingebed in het DNA van onze gemeente en daarvoor bieden we dan ook alle mogelijkheid.  Niet alleen voor kleinere en middelgrote bedrijven maar ook voor grotere bedrijven uit binnen- en buitenland.  Daarbij willen we ook bedrijven aantrekken die niet een directe link met Schiphol of logistiek hebben. Met deze zogenoemde economische diversificatie maken we onze economie krachtiger en veerkrachtiger en onszelf minder kwetsbaar door op meerdere paarden te wedden. Ik ga me daarom extra inspannen om Haarlemmermeer als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam voor deze categorie bedrijven als aantrekkelijke vestigingsplaats op de kaart te zetten.

Natuurlijk zal ik me niet alleen voor onze ondernemers maar juíst ook voor onze inwoners inspannen. Ik wil er in deze bestuursperiode voor zorgen dat nog meer inwoners die nu op een bijstandsuitkering zijn aangewezen aan het arbeidsproces gaan deelnemen. Een baan is immers veel meer dan alleen een inkomen! Het vergroot het gevoel van eigenwaarde en staat garant voor sociale contacten.

Ik hoop Haarlemmermeer in 2022 nóg mooier achter te laten dan het al is. Als een gemeente met een prettig woon-, werk- en ondernemersklimaat. Dat is de inzet en daar gaan we voor: samen!

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Veteranendag 2018

Woensdagavond 6 juni 2018 organiseerde de gemeente Haarlemmermeer voor de tiende keer haar jaarlijkse Veteranendag: een eerbetoon aan alle veteranen verbonden aan Haarlemmermeer. Bij afwezigheid van waarnemend burgemeester Onno Hoes was de eer en het genoegen aan mij, als locoburgemeester, om de vele veteranen die Haarlemmermeer kent in schouwburg De Meerse in Hoofddorp te verwelkomen. Het beloofde een mooie avond te worden met onder meer de Marinierskapel der Koninklijke Marine en een optreden van musicalster Marjolein Teepen. En mooi was het inderdaad ook, afgaand op de vele reacties!

Veteranendag Haarlemmermeer 2018
Veteranendag Haarlemmermeer 2018 in Schouwburg De Meerse.

Onze Veteranendag is een prachtige manier om onze veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden, te bedanken. Het is voor veteranen op hun beurt een goede gelegenheid om bekenden weer te zien, te horen hoe het met hen gaat en herinneringeren op te halen. De landelijke Veteranendag vindt plaats op zaterdag 30 juni a.s. in Den Haag. Met onder meer een kleurrijk defilé van 4.000 veteranen en militairen en tal van historische en moderne legervoertuigen belooft het een waar spektakel te worden!

Maar met het spektakel en het gezellig samenzijn gaat nog steeds voor velen ook verdriet, gemis en pijn gepaard. In mijn toespraak namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer sprak ik niet alleen mijn waardering voor onze veteranen uit maar kwam dit ook tot uitdrukking.

Toespraak Veteranendag Haarlemmermeer 2018

“Ik heet u met trots welkom bij deze tiende Veteranendag in Haarlemmermeer. De veteranenplatforms uit Haarlemmermeer en Heemstede hebben een hechte band. Het kan dan ook niet anders, dan dat we ook onze buren voor deze tiende Veteranendag hebben uitgenodigd. Allen die uit Heemstede aanwezig zijn: ook voor u een heel warm welkom.

Als iets voor de tiende keer wordt georganiseerd, dan kun je wel spreken van een traditie. Een waardevolle traditie, wat mij betreft. Want vaak denkt men bij veteranen aan oude mannen, die in de `Tweede Wereldoorlog, of daarna, in de ‘Oost’ hebben gevochten, die daar spannende verhalen over vertellen en die de oude legervoertuigen rijdend houden.

Maar dan vergeten we, dat sinds de Tweede Wereldoorlog Nederlandse soldaten overal ter wereld zijn uitgezonden en nog steeds worden uitgezonden. We noemen dat vredesmissies, maar de context van die vredesmissies is altijd wrang. Het gaat immers om oorlog, om wreedheden. Wie dat heeft meegemaakt, krijgt dat niet snel uit zijn of haar hoofd.

Stelt u zich eens voor. Je wordt uitgezonden naar, bijvoorbeeld, Afghanistan. Je kunt ieder moment op een bermbom stappen, iedere vredelievende burger, of zelfs kinderen, kunnen zelfmoordterroristen zijn. Je moet alert zijn, iedere seconde van de dag. Onbezorgdheid, even ontspannen: dat kan geen moment. En als het mis gaat, dan gaat het gruwelijk mis. Met invaliderende verwondingen, met veel doden.

Dan kom je hier weer thuis in Nederland. Dit land waar alles geregeld is. Natuurlijk, hier is ook niet altijd alles pais en vrede, maar je hoeft niet constant op je hoede te zijn. Maar dat ben je wèl. Je kunt die onrust, die angst, die alertheid niet zomaar van je af leggen. ’s Nachts beleef je de verschrikkingen die je hebt gezien weer opnieuw. Ze noemen je paranoia, agressief, verward. En het ergste is: je familie, je vrienden, je buren, die niet weten wat je hebt meegemaakt. Je kunt ze ook niet uitleggen hoe dat voelt. Want je wilt er wel over praten, maar je kunt de woorden niet vinden.

Ik denk dat iedere veteraan, jong of oud, delen van wat ik net beschreef, herkent. Inmiddels is er meer maatschappelijke erkenning voor bijvoorbeeld het post-traumatisch syndroom, en dus ook hulp. Maar voordat de betrokkene zelf herkent én erkent wat er aan de hand is, is er vaak al veel water naar de zee gegaan.

Het is belangrijk dat de samenleving hoort wat veteranen te vertellen hebben. Want over de Tweede Wereldoorlog zijn we het allemaal wel eens: dat mag nooit, nooit meer gebeuren, daarom moeten we daarover blijven vertellen. Daarom herdenken we ieder jaar op 4 mei en vieren we onze vrijheid op 5 mei.

Tegelijkertijd is er nog steeds oorlog. Er zijn zóveel brandhaarden en oorlogen, soms maar op een paar uur vliegen van Nederland. Brandhaarden en oorlogen, waar onze soldaten rust en stabiliteit proberen te brengen. Dat ú, onze veteranen, dat heeft gedaan, dát verdient diepe waardering.

Met de jaarlijkse veteranendagen die overal in het land worden georganiseerd, willen we die waardering voor onze veteranen laten zien. Daarom zei ik aan het begin van mijn welkomstwoord: de veteranendag is een waardevolle traditie.

Ook dit jaar hopen we weer een mooi en gevarieerd programma voor u te hebben georganiseerd. U heeft al onder het genot van een heerlijk Indisch buffet met elkaar kunnen bijpraten. Maar er is meer. Ik maak straks plaats voor de Marinierskapel. Het concert dat zij geven is een zogenaamd Anjerconcert, een concert dat u wordt aangeboden door het Ministerie van Defensie en het Nationaal Comité Veteranendag. En vanaf deze plaats heet ik de vertegenwoordigers van het Nationaal Comité Veteranendag van harte welkom.

Na de Marinierskapel zetten we de muzikale avond voort, met musicalster Marjolein Teepen. Met een breed musicalrepertoire, van Flashdance tot de Kleine Blonde Dood, van We Will Rock You tot Kiss off the Spiderwoman, heeft zij haar sporen op het musicalpodium verdiend.

En heeft u tijdens het buffet nog niet iedereen kunnen spreken dan kunt u dat nog na het muzikale gedeelte doen. Er is dan nog ruimschoots de tijd om onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen en ervaringen te delen.

Ik wens u een hele fijne avond!”

Toespraak Veteranendag Haarlemmermeer 2018.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Week van het Sociaal Ondernemen

Week van Sociaal Ondernemen 2018

“Haarlemmermeer is synoniem voor ondernemerschap”. Een stelling die recht doet aan onder meer de geschiedenis van onze gemeente en het pionieren op de klei. Maar ook aan de hand van de circa 10.000 bedrijfsvestigingen en de actieve ondernemersverenigingen en businessclubs is die stelling te onderbouwen.

Als gemeente proberen wij dat ondernemerschap in de vele verschijningsvormen die het kent te faciliteren en te stimuleren. Ondernemen is anno 2018 méér dan het zien van kansen en daarmee het verdienen van geld. Steeds meer ondernemers laten zien dat ze midden in de samenleving staan, denken mee over oplossingen voor maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan sociale en duurzame doelstellingen. Dat sociaal ondernemerschap, zoals wij dat noemen, juich ik toe! Want als gemeente kun je niet alles zelf bedenken en zelf oplossen; ideeën en initiatieven van ondernemers kunnen het verschil maken.

Want er valt nogal wat te doen… Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen naar vermogen zoveel als mogelijk in zijn eigen inkomen kan voorzien. Ook willen we – móeten we! – inzetten op een duurzame, circulaire samenleving. Alleen zo kan ook Haarlemmermeer een gemeente blijven waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. De ondernemers in Haarlemmermeer gaan uitdagingen niet uit de weg en een groot aantal ontpopt zich als een echte sociaal ondernemer. Denk aan een evenement als de Beursvloer, waarbij (hulp)vragen van verenigingen en maatschappelijke organisaties worden ingevuld door aanbiedingen door het bedrijfsleven. Maar er zijn veel meer initiatieven in ons bedrijfsleven, ook als het gaat om het verduurzamen van bedrijfslocaties en de bedrijfsvoering of om inwoners met een arbeidsbeperking aan passend werk te helpen.

Ook als gemeente zitten we niet stil. Zo werken we aan een zogenoemde “Social Impact Market”: een online marktplaats waar ondernemers terecht kunnen om socialer en groener in te kopen. Verder ondersteunt onze werkorganisatie AM match onder meer ondernemers in Haarlemmermeer die ambities hebben om inwoners met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar er is veel meer! En al die inspanningen en initiatieven willen we graag laten zien en delen met onze ondernemers. Daarom organiseren we in de week van 5 februari de Week van het Sociaal Ondernemen.

Ik nodig u – ondernemer in Haarlemmermeer, groot of klein– van harte uit om aan te schuiven bij één van de activiteiten die in die week zullen plaatsvinden. Meer informatie over de Week van het Sociaal Ondernemen vindt u hier. En meedoen als ondernemer? Aanmelden kan hier.

PS Hieronder een mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap door Karel Goudsblom van Bakkerij MAMA in Zwanenburg.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

365 Dagen van de Ondernemer

Vrijdag 17 november vond de Dag van de Ondernemer plaats. MKB-Nederland organiseert deze dag omdat zij vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Wat MKB-Nederland betreft de start van een traditie om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Dag van de Ondernemer 2017: bezoek aan Logo’s & Letters, Nieuw-Vennep
Dag van de Ondernemer 2017: bezoek aan Logo’s & Letters, Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer is vanaf haar eerste dag een ondernemende gemeente. Na de drooglegging streken hier in eerste instantie pionierende agrariërs neer, maar zo’n 160 jaar later telt onze polder bijna 10.000 bedrijfsvestigingen. Daar zijn grote multinationals bij, maar ook veel middelgrote en kleine bedrijven.

Het vestigingsklimaat in Haarlemmermeer is dan ook ronduit goed. Onze nationale luchthaven is een enorme bedrijvenmagneet en trekt veel grote logistieke en internationale bedrijven aan. Maar ook kleine bedrijven en zelfstandige professionals van buiten de polder weten de weg naar en binnen Haarlemmermeer te vinden.

Als wethouder ondernemerschap vind ik de Dag van de Ondernemer een goed initiatief dat onder meer ook recht doet aan de toegenomen belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap. Ondernemers zorgen voor dynamiek en werkgelegenheid. Maar: ondernemers en vooral kleine ondernemers kunnen ook onder flinke druk staan. Zeker kleine ondernemers en zelfstandige professionals moeten veel ballen in de lucht houden. Ook in een hoogconjunctuur valt dat niet altijd mee.

Daarom geven wij startende ondernemers graag een stevige basis mee met programma’s als ZAAI met onder meer individuele coaching en een serie masterclasses die voor iedereen toegankelijk zijn. De Startersplatform-bijeenkomsten in het raadhuis passen ook in dit rijtje. Maar ook is er 155-Help-een-bedrijf, een initiatief van IMK – Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf – bedoeld om ondernemers die zich zorgen maken over de continuïteit van hun onderneming te ondersteunen. Een soort EHBO-dienst waar inmiddels al ruim 150 gemeenten in Nederland zich bij hebben aangesloten. En natuurlijk kunnen ondernemers ook terecht bij onze mensen van het Ondernemersplein op het raadhuis in Hoofddorp en is dat zelfde Ondernemersplein ook online actief: op social media en internet voor allerhande informatie over ondernemen.

Volgend jaar hebben wij in Haarlemmermeer niet alleen een Dag van de Ondernemer maar óók een week van het ondernemerschap, het sociaal ondernemerschap om precies te zijn. Steeds meer bedrijven willen maatschappelijke impact creëren door bijvoorbeeld duurzaam te zijn of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In februari 2018 willen wij tijdens de Week van het Sociaal Ondernemerschap stil staan bij de kansen die sociaal ondernemerschap biedt en de mooie, succesvolle voorbeelden die er ook in Haarlemmermeer al zijn. Met ondernemen dus als tweesnijdend zwaard waarbij op een ondernemende manier een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk.

Met al deze initiatieven proberen wij er in Haarlemmermeer eigenlijk elke dag van het jaar een Dag van de Ondernemer van te maken. Zowel voor de ondernemers in Haarlemmermeer – in alle soorten en maten aanwezig – als voor de samenleving als geheel. Kansen zien, kansen benutten en waarde creëren; óók maatschappelijke waarde. In Haarlemmermeer gebeurt het!

Reageren op dit bericht? Klik hier!