365 Dagen van de Ondernemer

Vrijdag 17 november vond de Dag van de Ondernemer plaats. MKB-Nederland organiseert deze dag omdat zij vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Wat MKB-Nederland betreft de start van een traditie om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Dag van de Ondernemer 2017: bezoek aan Logo’s & Letters, Nieuw-Vennep
Dag van de Ondernemer 2017: bezoek aan Logo’s & Letters, Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer is vanaf haar eerste dag een ondernemende gemeente. Na de drooglegging streken hier in eerste instantie pionierende agrariërs neer, maar zo’n 160 jaar later telt onze polder bijna 10.000 bedrijfsvestigingen. Daar zijn grote multinationals bij, maar ook veel middelgrote en kleine bedrijven.

Het vestigingsklimaat in Haarlemmermeer is dan ook ronduit goed. Onze nationale luchthaven is een enorme bedrijvenmagneet en trekt veel grote logistieke en internationale bedrijven aan. Maar ook kleine bedrijven en zelfstandige professionals van buiten de polder weten de weg naar en binnen Haarlemmermeer te vinden.

Als wethouder ondernemerschap vind ik de Dag van de Ondernemer een goed initiatief dat onder meer ook recht doet aan de toegenomen belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap. Ondernemers zorgen voor dynamiek en werkgelegenheid. Maar: ondernemers en vooral kleine ondernemers kunnen ook onder flinke druk staan. Zeker kleine ondernemers en zelfstandige professionals moeten veel ballen in de lucht houden. Ook in een hoogconjunctuur valt dat niet altijd mee.

Daarom geven wij startende ondernemers graag een stevige basis mee met programma’s als ZAAI met onder meer individuele coaching en een serie masterclasses die voor iedereen toegankelijk zijn. De Startersplatform-bijeenkomsten in het raadhuis passen ook in dit rijtje. Maar ook is er 155-Help-een-bedrijf, een initiatief van IMK – Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf – bedoeld om ondernemers die zich zorgen maken over de continuïteit van hun onderneming te ondersteunen. Een soort EHBO-dienst waar inmiddels al ruim 150 gemeenten in Nederland zich bij hebben aangesloten. En natuurlijk kunnen ondernemers ook terecht bij onze mensen van het Ondernemersplein op het raadhuis in Hoofddorp en is dat zelfde Ondernemersplein ook online actief: op social media en internet voor allerhande informatie over ondernemen.

Volgend jaar hebben wij in Haarlemmermeer niet alleen een Dag van de Ondernemer maar óók een week van het ondernemerschap, het sociaal ondernemerschap om precies te zijn. Steeds meer bedrijven willen maatschappelijke impact creëren door bijvoorbeeld duurzaam te zijn of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In februari 2018 willen wij tijdens de Week van het Sociaal Ondernemerschap stil staan bij de kansen die sociaal ondernemerschap biedt en de mooie, succesvolle voorbeelden die er ook in Haarlemmermeer al zijn. Met ondernemen dus als tweesnijdend zwaard waarbij op een ondernemende manier een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk.

Met al deze initiatieven proberen wij er in Haarlemmermeer eigenlijk elke dag van het jaar een Dag van de Ondernemer van te maken. Zowel voor de ondernemers in Haarlemmermeer – in alle soorten en maten aanwezig – als voor de samenleving als geheel. Kansen zien, kansen benutten en waarde creëren; óók maatschappelijke waarde. In Haarlemmermeer gebeurt het!

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Stille kracht

De Nederlandse overheden hebben samen een enorme inkoopkracht. Lokale overheden besteden jaarlijks 50 miljard euro aan de inkoop van producten en diensten en het rijk geeft ook nog eens 10 miljard uit. De gemeente Haarlemmermeer heeft een inkoopvolume van ruwweg 200 miljoen euro per jaar. Voor dat bedrag kopen we uiteenlopende zaken in: van paperclips tot bankjes en verlichting op straat.

Inkopen is de normaalste zaak van de wereld, zoals eigenlijk elk huishouden en ondernemer dat ook doen. Maar met het inkopen van producten en diensten kunnen we echter veel méér bereiken. Als je zoveel inkoopt, kun je namelijk ook nog andere ambities proberen te helpen realiseren, bijvoorbeeld op sociaal gebied of op het terrein van duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord inkopen heet dat. Uiteraard kijken we scherp naar prijs en kwaliteit. Maar we kijken ook of we lokale of regionale ondernemers het werk kunnen laten uitvoeren. En we laten criteria als duurzaamheid, innovatie en social return – wat staat voor het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – en innovatie meewegen. Natuurlijk is inkoop altijd maatwerk maar door deze criteria in het proces mee te nemen en te wegen, is inkoop een waardevolle aanvulling op ons reguliere beleid.

Zo zijn bijvoorbeeld voor het onderhoud aan bruggen of wegen in onze gemeente met regelmaat lokale en regionale (kleine) ondernemers aan het werk. Een ander voorbeeld is de geluidswal die aan de Zuidrand van Hoofddorp bij de Nieuwe Bennebroekerweg komt. Deze geluidswal weert niet alleen geluid maar levert ook energie en is een plek voor flora en fauna: een mooie combinatie van duurzaamheid en innovatie. Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn op hun beurt social return en het gebruik van duurzame brandstoffen belangrijke criteria.

Eind vorig jaar ondertekende de gemeente Haarlemmermeer als één van de eerste gemeenten in Nederland het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit manifest is geen lege huls: de ondertekenaars hebben daarmee de verantwoordelijkheid op zich genomen om bij inkoop de effecten daarvan op onze inwoners en ondernemers, op de welvaart en op het klimaat en milieu zwaar mee te laten wegen. Inmiddels hebben zo’n 85 lokale, regionale en landelijke overheden het manifest ondertekend en dit aantal groeit nog steeds. En daarmee maken we – samen met onze leveranciers – van inkoop een slim instrument dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities: een stille maar belangrijke kracht.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Kindpakket

Meedoen met sport, mee op schoolreisjes, een fiets, op muziekles, op zwemles. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. En dat zou het ook moeten zijn. Toch zijn er steeds meer kinderen voor wie dat niet geldt. Sterker nog: die hun verjaardag niet vieren en geen cadeautjes krijgen, laat staan dat ze lid zijn van een sportclub of muziekles krijgen. Armoede is helaas niet uitzonderlijk, ook in Haarlemmermeer. Bovendien is armoede niet “voorbehouden” aan gezinnen in een uitkeringssituatie. Ook in situaties waarin een ouder of de ouders werken, kan sprake zijn van een relatief klein inkomen. Niet voor niets hebben zowel de Sociaal-Economische Raad (SER) als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs elk een rapport het licht laten zien om aandacht te vragen voor werkenden die met grote moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zowel het SER– als het WRR-rapport bieden belangrijke handvatten voor een nieuw kabinet.

Infographic SER-rapport
Infographic SER-rapport “Opgroeien zonder armoede”, maart 2017 (klik afbeelding).

Ik vind dat dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen in onze samenleving. Volwassenen, maar zéker kinderen. Kinderen moeten allereerst een onbezorgde jeugd kunnen hebben. Maar net zo belangrijk is het gegeven dat een jeugd in armoede vaak leidt tot sociale en financiële problemen in de toekomst. Want armoede wordt soms van generatie op generatie doorgegeven.

Er zijn veel regelingen om kinderen mee te laten doen maar we merken dat daar lang niet altijd gebruik van wordt gemaakt. Soms omdat men zich schaamt om een beroep te doen op een sociale voorziening. Vaak ook omdat inwoners de weg niet kennen, omdat men niet van het bestaan van de regelingen weet. En als iemand wel van het bestaan weet, kan alle informatie die wordt gevraagd een drempel opwerpen.

Juist deze regelingen kunnen ervoor zorgen dat kinderen wél mee kunnen doen. Dat vinden niet alleen wij, als lokale overheid, maar dat vindt ook “Den Haag”. Staatssecretaris Klijnsma heeft daarom extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Haarlemmermeer krijgt hiervan ruim een half miljoen. Dat gebruiken we bijna allemaal voor de regelingen zelf. Maar we investeren er ook in dat inwoners van het bestaan van de regelingen weten, dat de regelingen makkelijker vindbaar zijn op onze website en ook dat ze makkelijker aan te vragen zijn.

We bundelen alle regelingen in het zogenoemde kindpakket. Samen met organisaties als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, de Voedselbank en Stichting MeerWaarde zorgen we ervoor dat de ouders om wie het gaat van het kindpakket op de hoogte zijn. Want lid zijn van een sportclub, muziekles krijgen, een fiets of een laptop: dat kan het verschil maken tussen aan de kant staan of meedoen in de samenleving.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Vroeg erop af!

Driekwart van de Nederlanders is tevreden over zijn financiële situatie. Iets meer dan de helft maakt zich echter zorgen over de financiële toekomst. Een op de vijf huishoudens had vorig jaar risicovolle schulden, problematische schulden of maakte gebruik van een schuldhulpverleningstraject.

In Haarlemmermeer kan 5 procent van de inwoners naar eigen zeggen moeilijk rondkomen. Dertien procent komt maar net rond en een groep van 22 procent -bijna 32.000 inwoners- heeft geen enkele buffer om onvoorziene kosten te kunnen betalen. Bijna 22.000 inwoners, dat is 15 procent, heeft schulden. 376 inwoners deden in 2016 een beroep op de schuldhulpverlening en dat waren er 118 meer dan vorig jaar.

Het lijken maar cijfers, maar achter die cijfers zit veel leed. Het gaat om mensen: volwassenen, alleenstaanden, chronisch zieken, kinderen, ouderen. Het kunnen onze buren zijn, of de vriendjes van onze kinderen. Misschien zijn het je ouders of is het je collega. Niemand loopt graag met zijn problemen te koop maar feit is dat meer mensen dan we misschien denken met financiële problemen kampen. Soms ernstige financiële problemen waarbij ook wij als gemeente in actie komen om schoon schip te maken of erger te voorkomen.

Tips deelnemers bijeenkomst “Samen voor Minima”

Hoe eerder je problemen aanpakt, hoe beter. Als er eenmaal sprake is van problematische schulden, is het een moeizaam, lang en niet altijd ook succesvol traject om die schulden te saneren. Maar: dan moeten we de signalen herkennen én erkennen en dus vroegtijdig actie ondernemen. Dat doen we met de pilot “Vroeg erop af”. Een pilot die we starten, samen met de woningcorporatie Ymere, stichting MeerWaarde en schuldhulpverlener Plangroep. Het uitgangspunt is simpel: Ymere geeft stichting MeerWaarde een seintje als er een huurachterstand aan het ontstaan is bij een huurder. Een professional van MeerWaarde neemt vervolgens contact op met de betreffende huurder. Zo kan snel “achter de deur” worden gekeken en ondersteuning worden geboden.

“Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten” hoor ik nog wel eens als het om schulden en schuldhulpverlening gaat. Ongeacht hoe problematische schulden zijn ontstaan, ben ik van mening dat we onze inwoners altijd -en onder voorwaarden- de helpende hand moeten bieden. De maatschappelijke kosten zijn namelijk hoog: een woninguitzetting kost gemiddeld 105.000 euro, ongeacht hoe de schuld is ontstaan. Denk daarbij aan het verlies aan huurinkomsten voor de verhuurder, de kosten van procedures, de feitelijke uitzetting en de opslag van spullen. Bovendien moet de uitgezette persoon of het gezin ook toch érgens wonen. In veel gevallen verlenen wij als gemeente dan ook zogenoemde “leenbijstand” om de woning in te richten. Veelal blijkt die leenbijstand na een aantal jaar niet meer volledig inbaar. Veel belangrijker echter, zijn de sociale gevolgen van een huisuitzetting. Kinderen die misschien niet meer naar school gaan, of die door hun situatie worden buitengesloten of een achterstand oplopen. Volwassenen die hun baan verliezen en vervolgens nog dieper wegzakken in het schuldenmoeras.

Kortom, genoeg redenen waarom we in Haarlemmermeer in schuldhulpverlening investeren en het belangrijk vinden om in een zo vroeg mogelijk stadium financiële problemen willen signaleren en aanpakken. Met het nieuwe Beleidsplan Wet Gemeenschappelijke schuldhulpverlening 2017 – 2021 dat het college van burgemeester en wethouders onlangs heeft vastgesteld, leggen we de focus op preventie en vroegsignalering. Daarom ook “Vroeg erop af”, want in alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Allianties als antwoord op veranderende arbeidsmarktvraag!

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Kwam je vroeger goed voorbereid op de arbeidsmarkt als je de basisschool, middelbare school en beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs had afgerond, nu staan de zaken er anders voor. Goudgerande regelingen als VUT, vroeg-pensioen en zelfs pensioen op je 65e zijn onbetaalbaar geworden. Nu al staat de pensioengerechtigde leeftijd op ruim 67 jaar en wordt in de wandelgangen in politiek Den Haag al gesproken over 70 jaar. Als gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen de veranderingen op de arbeidsmarkt elkaar steeds sneller op. Sommige beroepen verdwijnen, maar er komen andere voor in de plaats. Een baan voor onbepaalde tijd is niet noodzakelijkerwijs tot het pensioen en kennis en vaardigheden die vandaag nodig waren, zijn morgen achterhaald.

In dit licht is het noodzakelijk dat bedrijfsleven en onderwijs elkaar opzoeken en samenwerken. Wat is nodig, hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven er samen voor zorgen dat werknemers mobiel kunnen zijn en bijvoorbeeld binnen een sector maar juist ook tússen sectoren relatief makkelijk werk kunnen vinden? Welke competenties en vaardigheden zijn vandaag, morgen en overmorgen nodig? Rijtjes en feitjes leren volstaat niet meer, we hebben 21e eeuw-skills nodig, zoals creatief denken, digitale geletterdheid, ondernemend gedrag en kritisch denken.

De arbeidsmarkt van de 21e eeuw eist óók dat de werknemer of de zelfstandige professional zelf de regie neemt over zijn of haar loopbaan. Dé baan voor het leven bestaat niet meer, we hebben flexibele schillen versus vaste contracten. We moeten omdenken: we praten niet meer over een baan maar over beschikbaar werk en het feit dat je het één doet, hoeft het ander niet uit te sluiten.

De gemeente Haarlemmermeer heeft met 9000 bedrijven – grote en kleine ondernemingen en zelfstandige professionals – een bloeiende arbeidsmarkt. De overheid – en wij ook als gemeente – ondernemers en onderwijs (de zogenaamde triple helix) investeren in allianties: in netwerken waar we samen kijken naar welke uitdagingen er liggen en wat we nodig hebben om die uitdagingen aan te gaan. Wat mij betreft zijn die allianties ook niet vrijblijvend, maar leggen zij een fundament onder een goed functionerende arbeidsmarkt die “mee-ademt” met ontwikkelingen in de maatschappij.

img_0022
Bijeenkomst Alliantie Arbeidsmarkt-Onderwijs, vrijdag 10 februari 2017

Reageren op dit bericht? Klik hier!

De juiste schaal?

Ons land kent 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren gemeenten, samenwerkingspartners, werkbedrijven en UWV de werkgeversdienstverlening uit in een zogenoemd WerkgeversServicepunt. Sommige regio’s hebben één centraal WerkgeversServicepunt, andere regio’s werken met verschillende lokale of subregionale vestigingen.

In onze arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam kennen we het laatste: wij hebben dus een zogeheten satelliet van het WerkgeversServicepunt in onze gemeente. Dat sluit uitstekend aan bij ons motto “lokaal doen, wat lokaal kan”. Werkgevers kunnen bij het WerkgeversServicepunt terecht voor hulp bij het invullen van vacatures en vragen over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het WerkgeversServicepunt een belangrijk kanaal om werkzoekende inwoners van Haarlemmermeer aan werk te helpen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar mogelijkheden voor werk binnen de gemeente maar nadrukkelijk naar mogelijkheden in de hele arbeidsmarktregio. Daar hebben werkzoekenden dus baat bij want het vergroot de kansen op werk.

Onze arbeidsmarktregio is een arbeidsmarktregio waar het gemiddeld genomen erg goed is gesteld met de werkgelegenheid. Niet in de laatste plaats komt dat door de aanwezigheid van de nationale luchthaven Schiphol. Zeker wij als Haarlemmermeer plukken de werkgelegenheidsvruchten van de aanwezigheid van Schiphol. Het zorgt voor veel directe (60.000 banen) en indirecte (13.500 banen) werkgelegenheid. Het zou echter naïef zijn om te denken dat de arbeidsmarkt ophoudt bij de grenzen van de gemeente of de arbeidsmarktregio. Inwoners trekken zich – met recht – wat dat betreft niets aan van door bestuurders getrokken grenzen! Of een baan nu in Den Haag, Haarlem of Zaanstad is: onze inwoners accepteren de baan die bij hen past waar die ook is.

Ik pleit er als wethouder dan ook al langere tijd voor om nadrukkelijk ook óver de bestuurlijke grenzen van gemeenten en arbeidsmarktregio’s heen te kijken. Meer uitwisseling dus tussen gemeenten en arbeidsmarktregio’s van bij voorbeeld vacatures en ook meer gelijkluidend beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van loonkostensubsidies. Dat is goed voor inwoners die werk zoeken en voor werkgevers die op hun beurt weer personeel zoeken. De juiste schaal hiervoor is wat mij betreft dan ook de schaal waarop de economische dynamiek het meest manifest is. Dat is in ons geval de schaal van de Metropoolregio Amsterdam.

img_0018De schaal van de Metropoolregio is natuurlijk niet zaligmakend. Er is immers dan nog steeds sprake van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daar is ook op zichzelf niets mis mee! De winst is wél dat we voor inwoners en werkgevers als gemeenten in de Metropoolregio de bestuurlijke grenzen wat oprekken en ook wat meer beleidsmatige eenduidigheid op onze regionale arbeidsmarkt creëren. Een betere afstemming van lokaal arbeidsmarktbeleid op de regio, meer eenduidigheid van overheidsbeleid voor werkgevers en een effectievere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: de juiste schaal helpt!

Reageren op dit bericht? Klik hier!

De zeven wereldzeeën

Nederland staat bekend als een ondernemende handelsnatie. Als relatief kleine, open economie is het onze tweede natuur geworden om op zoek te gaan naar -zoals economen dat noemen- een comparatief voordeel. En ja, dat is inderdaad wat anders dan een competitief voordeel! In de 17e en 18e eeuw ging dat ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zelfs gepaard met een monopolie, zeg maar gerust een geweldsmonopolie. Oud-premier Balkenende wilde graag wel wat van die VOC-mentaliteit terug. Natuurlijk doelde hij niet op de uitwassen van de Gouden Eeuw maar op de handelsgeest die de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden veel welvaart bracht. Hoewel wat verworden tot karikatuur had Balkenende met zijn opmerking wel een punt: met enige trots, flair en vastberadenheid doen waar we goed in zijn, kan ons land ver brengen.

Doen waar we goed in zijn: dat geldt vanzelfsprekend ook voor onze gemeente. Vanuit mijn portefeuille ondernemerschap probeer ik juíst startende ondernemers, zelfstandige professionals (zp’ers) en start-ups een steuntje in de rug daarbij te geven. Niet omdat ondernemers noodzakelijkerwijs de overheid nodig hebben, maar wél omdat het in het belang van de overheid is om maatschappelijke kosten en baten van ondernemerschap te optimaliseren. Zo is niemand, ook de Nederlandse samenleving niet, geholpen met een faillissement. Tegelijkertijd zijn ondernemers die tot volle wasdom komen een geschenk voor de welvaart. De overheid kan met andere woorden de scherpe kantjes van het ondernemen er wat af halen – zonder dat het overigens het ondernemersrisico volledig weg moet nemen – en ondernemers helpen te schitteren.

Wij doen dat met ZAAI Haarlemmermeer, het programma dat investeert in de ondernemerschapskwaliteiten van ondernemers, en 155-help-een-bedrijf, waar ondernemers terecht kunnen als hun continuïteit in het geding is. Zó willen we in Haarlemmermeer bijdragen aan een gezond ondernemersbestand. En een lokale en regionale economie waarin ondernemerschap floreert en ondernemers doen waar ze goed in zijn. Want vanuit het gebied dat nu nog omsloten is door de Ringvaart, maar dat straks zeer waarschijnlijk begrensd wordt door het Noordzeekanaal, zijn de zeven wereldzeeën binnen handbereik.

Deelnemers ZAAI Haarlemmermeer 2017
Deelnemers ZAAI Haarlemmermeer 2017

Reageren op dit bericht? Klik hier!